Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2019

Luukka
16:40
Reposted fromlockes lockes viaikari ikari
Luukka
16:31
0354 3b8c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajunior13 junior13

January 14 2019

Luukka
20:22
7125 2be2
Cała różnorodność, cały urok życia, całe jego piękno składa się ze świateł i cieni.
_
Tołstoj
Reposted frominveni inveni viajunior13 junior13
Luukka
20:22
0179 6a6b 500
Reposted fromnutt nutt viajunior13 junior13
Luukka
20:22
4425 7077 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
Luukka
20:22
1432 db10 500
Luukka
20:21
0279 73e6 500
Reposted fromPoranny Poranny
Luukka
20:21
Reposted fromu-dit u-dit viajunior13 junior13
Luukka
20:05
0299 8b0f 500
Reposted fromregcord regcord viazelbekon zelbekon
Luukka
19:46
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viajunior13 junior13
Luukka
19:45

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajunior13 junior13
Luukka
19:30
5718 12e2 500
Reposted fromlaters laters viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
19:30
Luukka
19:30
8988 b873 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
19:30
8989 1473 500
Oslo, widok z dachu opery nocą.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 13 2019

Luukka
18:51
Reposted frommeem meem viaikari ikari
Luukka
18:51
0082 63cf
Reposted fromTamahl Tamahl viaikari ikari
Luukka
18:51
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
Luukka
18:50
4012 e4c7
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
Luukka
18:49
0213 d468 500
The Apartment.
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl