Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2019

Luukka
19:37
0176 8137 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari

January 10 2019

Luukka
20:52
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viaikari ikari
Luukka
20:52
9121 216f
Reposted fromscorpix scorpix viaikari ikari
Luukka
20:52
9117 f06e 500
Reposted fromscorpix scorpix viaikari ikari
Luukka
20:51
8766 ea6a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaikari ikari
Luukka
20:51
8875 9d2a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaikari ikari
Luukka
20:50
9884 0841 500
Reposted fromFero Fero viajunior13 junior13
Luukka
20:50
2896 771c 500
Reposted fromemsik emsik viaikari ikari
Luukka
20:49
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari
Luukka
20:49
1282 46b8 500
Reposted fromregcord regcord viaikari ikari
Luukka
20:49
0923 8c0f
Reposted fromZircon Zircon viaikari ikari
Luukka
20:49
0000 bad8 500
Reposted fromZircon Zircon viaikari ikari
Luukka
20:47
Każdy ma swoje własne demony, które zerwane ze smyczy - jak dzikie psy - wgryzają się w duszę innych. Ranią ich serca. Kaleczą marzenia. Zagryzają nadzieję. Każdy z nas ma w sobie dobro i zło. I prawdziwą sztuką jest pokochać w drugim człowieku obie skrajności.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajunior13 junior13
Luukka
20:46
9860 18f9 500
Reposted fromanheros anheros viajunior13 junior13
Luukka
20:46
9937 452b 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaikari ikari
Luukka
20:46
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viaikari ikari
Luukka
20:45
8478 4945 500
Reposted fromwishnia wishnia
Luukka
20:45
9564 a714 500
Reposted fromwishnia wishnia viaikari ikari
Luukka
20:44
Reposted fromregcord regcord viaikari ikari
Luukka
20:43
9750 ec26
Reposted fromTamahl Tamahl viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl