Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

Luukka
20:15
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential vialunoliel lunoliel
Luukka
20:15
7649 7a14 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viarurky rurky
Luukka
20:14
7956 7bbe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
Luukka
20:14
3173 d1db
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialunoliel lunoliel

March 14 2018

Luukka
16:02
1266 374f 500
Reposted fromomphh omphh viasatyra satyra
Luukka
15:59
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
Luukka
15:59
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
15:59
1241 be93
Reposted fromenn0 enn0 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
15:58

March 13 2018

Luukka
21:17
5157 3274 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazelbekon zelbekon
Luukka
21:15
3904 2c70 500
Reposted fromregcord regcord viagreggles greggles
Luukka
21:15
3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viagreggles greggles
21:14
9840 5dc1 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaPoranny Poranny
Luukka
21:14
Reposted fromregcord regcord viarurky rurky
Luukka
21:12
5661 df0c
Reposted fromtichga tichga viazelbekon zelbekon
Luukka
21:11
Luukka
21:11
Człowiek nigdy nie zna swojego serca. Zimą koło naszej jednostki prowadzono jeńców niemieckich. Szli przemarznięci, z podartymi kołdrami na głowie, w popalonych płaszczach. A mróz był taki, że ptaki spadały w locie. Zamarzały. W tej kolumnie jeńców szedł jakiś żołnierz... Chłopiec... Na twarzy zamarzały mu łzy... A ja wiozłam na taczkach chleb do stołówki. On nie może oderwać oczu od taczek, nie widzi mnie, tylko te taczki. Chleb... Chleb... Biorę jeden bochenek, odłamuję kawałek i daję Niemcowi. On bierze... Bierze i nie wierzy... Nie może uwierzyć... Nie wierzy!
Byłam szczęśliwa... Byłam szczęśliwa, że nie mogę nienawidzić. Sama się wtedy sobie dziwiłam.
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety"
Reposted from1923 1923 viaatramentovva atramentovva
Luukka
21:08
6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viarurky rurky
Luukka
20:57
0568 a684 500
Reposted fromckisback ckisback viaraZe raZe
Luukka
20:56
2658 2c9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl