Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

20:29
19:33
3836 db4d
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaerotyzm erotyzm
19:32
3112 5979
Reposted fromnudes nudes viapesymista pesymista
Luukka
19:31
Luukka
19:31
8369 478e
Reposted fromels els viapesymista pesymista
Luukka
19:19
Reposted fromworst-case worst-case
19:18
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viacrispybones crispybones
Luukka
19:18
Reposted fromDennkost Dennkost viajunior13 junior13
Luukka
19:18
4263 d6ef 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajunior13 junior13
Luukka
19:18
6691 3278 500
Reposted fromtfu tfu viajestemzero jestemzero
Luukka
19:18


Ragnar's Raven
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaRynn Rynn
Luukka
19:18
6951 11d0 500
Reposted fromoverwatch overwatch
19:17
19:17
1314 42f4 500

Otherworlds, Karen Lynch

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viafelicka felicka
19:17
5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viafelicka felicka
Luukka
19:16
6839 dffd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarurky rurky
Luukka
19:15
2581 8c48 500

S. Przybyszewski, Synowie ziemi, "Chimera" 1901, t. 1, z. 1

Reposted fromciarka ciarka
Luukka
19:14
1468 acbc 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viazelbekon zelbekon
Luukka
19:13
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Luukka
19:13
3343 32ce
Reposted fromzelbekon zelbekon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl