Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

Luukka
19:44
8528 4dce 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viacrispybones crispybones
19:43
2293 c2ee 500

brachial-saur:

thefingerfuckingfemalefury:

srsfunny:

Can’t Wait To See This Movie

Finally, a summer blockbuster that takes risks O.O

Her other daughter is fucking ripped

Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viacrispybones crispybones
19:43
9050 deaa 500

catsbeaversandducks:

Roscoe The Adventure Cat

Photos by Roscoe Fats

Reposted fromkimik kimik viacrispybones crispybones
Luukka
19:43
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacrispybones crispybones
Luukka
19:43
0824 a984
Reposted fromagridoce agridoce viacrispybones crispybones
Luukka
19:42
Reposted frombiru biru viaero-Neo ero-Neo
Luukka
19:41
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viaPoranny Poranny
Luukka
19:40
8431 2a21
Luukka
19:34
1575 f8e7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viadezynwoltura dezynwoltura
Luukka
19:34
1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadezynwoltura dezynwoltura
19:34
9987 83dc 500
Luukka
19:26
1582 4c4c
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny

July 17 2017

Luukka
21:18
Luukka
21:18
0452 a3b6
Reposted fromsosna sosna viacrispybones crispybones
21:18
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacrispybones crispybones
Luukka
21:17
Reposted fromFlau Flau viacrispybones crispybones
Luukka
21:17
2409 cea6 500
Reposted fromfungi fungi viacrispybones crispybones
Luukka
21:17
3281 3afb 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacrispybones crispybones
Luukka
21:17
3068 a4e5
Reposted fromillidan illidan viacrispybones crispybones
21:17
0275 70f2 500

So that’s how it happened.

Reposted fromlolfactory lolfactory viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl