Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

22:15
9244 3696 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaPoranny Poranny
22:13
8278 1f2a 500

forevernoon:

© Eduardo Gageiro (Portuguese, b. 1935) from the book: “Lisbon on the pier, 1957-1974”

Luukka
22:12
3497 69dd
Reposted fromphilipp philipp viaero-Neo ero-Neo
Luukka
22:11
3596 ed40 500
Reposted fromxanth xanth viarurky rurky
Luukka
22:11
Luukka
22:11
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
22:10
3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi viaatramentovva atramentovva
22:10
8162 2308 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarurky rurky
22:10
4763 56f0
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaatramentovva atramentovva
Luukka
22:10
0387 5811 500
Reposted fromsebazet sebazet viarurky rurky
22:10
6551 3016

vlatkag:

Photo by Igor Koshelev

Model: Natalya Martynova

Reposted fromnudes nudes vianitael nitael
Luukka
21:42
8258 8912
Reposted fromrichardth richardth viarurky rurky
21:26
8923 08ba 500
Reposted fromnudes nudes vianitael nitael
21:08
9244 3696 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vianitael nitael
Luukka
21:07
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości
— Marek Hłasko
Reposted fromkikikinga kikikinga viakapitandziwny kapitandziwny
Luukka
21:07
Reposted fromFlau Flau vianitael nitael
21:07
8450 dce0 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vianitael nitael
21:07
21:06
8356 b5fb
Reposted fromcensoredanon censoredanon vianitael nitael
21:06
7523 88f4
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianitael nitael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl