Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

Luukka
19:08
4262 be35 500
nap
Reposted fromPsaiko Psaiko viaciarka ciarka
Luukka
19:08
4335 889e
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
Luukka
19:08
3946 8792 500
Reposted fromrubinek rubinek viaPoranny Poranny
19:08
1352 0380
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viaPoranny Poranny
Luukka
19:07
4493 d2ae 500
by Stefan Koidl
Reposted fromPoranny Poranny
Luukka
19:07
4535 8abb
Reposted fromPoranny Poranny
Luukka
19:07
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viaciarka ciarka
Luukka
19:06
2742 263b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaciarka ciarka
Luukka
19:06
4746 d687
Wit Szostak (Dobrosław Kot), magik słowa, czarodziej przemyśleń.
Reposted fromim-not-real im-not-real
19:06
3722 3485 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadezynwoltura dezynwoltura
Luukka
19:06
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viadezynwoltura dezynwoltura
Luukka
19:05
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadezynwoltura dezynwoltura
Luukka
19:05
Luukka
19:05
6997 7ebf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka
Luukka
19:05
4591 6804
Reposted fromGIFer GIFer viazelbekon zelbekon
Luukka
19:05
7310 2715 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaMigotliwa Migotliwa
Luukka
19:04
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajunior13 junior13
Luukka
19:04
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
Luukka
19:03
5022 518e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viazelbekon zelbekon
Luukka
19:03
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl