Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

Luukka
20:55
4839 f678
Reposted fromswissfondue swissfondue viarurky rurky
Luukka
19:14
Luukka
18:11
Luukka
18:11
4816 22f0
Reposted fromkarahippie karahippie viaatramentovva atramentovva
Luukka
18:11
Luukka
10:56
Luukka
10:09
7880 5cc5
Luukka
10:09
5960 3b95
Reposted frombanitka banitka viaEmilieBronte EmilieBronte
Luukka
10:08
Luukka
10:08
Luukka
10:08
Luukka
10:08
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Luukka
10:08
Luukka
10:08
Reposted fromFlau Flau viabng123 bng123
Luukka
10:08
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
10:08
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"

July 24 2017

Luukka
21:54
5859 a88a 500
Deadly threat
Reposted fromkopytq kopytq viazelbekon zelbekon
Luukka
21:54
6285 0cd9
Reposted fromfabismus fabismus viamrrru mrrru
Luukka
21:54
6269 ddf0
Reposted fromfabismus fabismus viamrrru mrrru
Luukka
21:54
6041 0fc1
Reposted fromfabismus fabismus viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl